Licencia

Védjegy licencia A védjegyjog védelme kapcsán a jelentős szereppel bírnak a védjegylicencia-szerződések. A szerződés alapján a védjegyoltalom jogosultja engedélyt ad a védjegy használatára, cserében a használó díjat köteles fizetni. A szerződésre a Ptk. szabályai az irányadóak. A szerződés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg, alanyai a licenciaadó, illetve az engedélyes. Három fajta licencia szerződést különböztetünk meg. Az első az egyszerű licencia, melynek keretében a licencia adó engedélyezi az engedélyesnek a használatot, azonban fenntartja magának a jogot, hogy maga is hasznosíthassa, illetve hogy másnak is adjon ugyanilyen engedélyt. A kizárólagos licencia, és az egyedüli licencia esetében erre nincsen lehetőség. Amennyiben az engedélyes nem kezdi el elvárható időn belül a használatot a védjegyjogosultnak lehetősége van, a licencia díj csökkentésével, együttesen megszüntetni a szerződés kizárólagosságát. A licencia adónak kötelessége a védjegyoltalmat fenntartani, nem szüntetheti meg azt, és biztosítania kell a védjegy korlátozásmentes használhatóságát. A szerződésbe lehet venni az ún. allicenciát, ami azt jelenti, hogy a licencia vevője továbbadhatja a licenciát harmadik személynek. A felek együttműködési engedély is köti, egymást minden lényeges tényről kötelesek értesíteni. A szerződés megszűnik az oltalom idejének leteltével, a szerződésben kikötött idő lejáratával, illetve más körülmény bekövetkeztével ha a felek abban állapodnak meg.